a

kom med

Generalforsamling 2024

Generalfor-
samling 2024

Aarhus Efterskoles bestyrelse indkalder til generalforsamling lørdag den 13. april 2024 kl. 13.30.

Vi glæder os til generalforsamling for Aarhus Efterskole som en del af årsfesten 2024. Det bliver en festlig dag med sang, musik og samtale – og forhåbentlig god opbakning og plads til debat på årets generalforsamling. Herunder følger dagsorden jf. skolens vedtægter.

Til generalforsamlingen stiller skolens bestyrelse forslag om at ændre skolens bagland fra at fungere som en skolekreds til at blive et repræsentantskab. Læs mere om tankerne bag samt selve forslaget herunder.

Tilmelding til årsfest og generalforsamling her.

 Generalforsamling 2024

Dagsorden jf. skolens vedtægter

Dagsorden jf. skolens vedtægter:

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent og stemmetællere
3) Bestyrelsens beretning
4) Forstanderens beretning
5) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport
6) Indkomne forslag
7) Forelæggelse af budget for indeværende år
8) Fastsættelse af kontingent
9) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
10) Eventuelt

På valg i år er Jonas Maibom og Jens Kristian Nørgaard Sommer. Jens Kristian ønsker ikke at genopstille.

Som kandidat til bestyrelsen opstiller Hanne Jul Jakobsen, der siden generalforsamling 2023 har været suppleant i bestyrelsen. Som suppleant til bestyrelsen opstiller Mogens Pold.

Eventuelt andre kandidater skal sendes 7 dage inden generalforsamling melde kandidatur til skolen.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være skolen eller bestyrelsens formand skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Eventuelle forslag samt underretning om de kandidater, der er opstillet til valg (dagsordenens pkt. 9) fremsendes til medlemmerne af skolekredsen senest 7 dage før generalforsamlingen.

Se også den skriftlige indkaldelse her.

 

Indkomne forslag – forslag stillet af skolens bestyrelse

Fra skolekreds til repræsentantskab

Bestyrelsens motivation

Som efterskole har vi brug for et stærkt og velfunderet organisatorisk bagland, som har historie og værdier med – og kærlighed for skolen og blik for dens fremtid. Et bagland, som kan følge skolens drift, diskutere retning og arbejde, stille gode spørgsmål til skolens ledelse, sammensætte en velfungerende bestyrelse, og som kan være klar, hvis vindene omkring efterskoleformen vender.

Skolekredsen bag Aarhus Efterskole udgør dette bagland. Gennem en årrække har kredsen dog været relativt lille, og vi har fra bestyrelsens side oplevet dalende tilslutning til skolens årlige generalforsamling.

I 2023 var der ca. 25 betalende medlemmer af skolekredsen foruden skolens bestyrelse, og selvom skolen og bestyrelsen løbende har haft fokus på at opfordre forældre, tidligere elever mv. til medlemskab, har det været svært at få flere medlemmer. I samme periode ser vi stor (og stigende) tilslutning til efterskolens andre arrangementer – elevstævne, årsfest, sangaftener, forestilling mv. Generelt oplever vi bred og engageret opbakning til efterskolen.

Bestyrelsen stiller derfor forslag om, at efterskolen overgår fra at have en skolekreds, hvor den enkelte selv melder sig ind, til et repræsentantskab, hvor forskellige grupper på og omkring skolen kan udpege repræsentanter.

Det er vores antagelse, at udpegning for en firårig periode vil være mere tydeligt og overkommeligt for flere at engagere sig i. Desuden vil et repræsentantskab kunne tydeliggøre de cirkler, der er omkring skolens arbejde. Historisk har Unge Hjem-bevægelsen stået bag skolen, men efter bevægelsens nedlæggelse er der ikke andre organisationer, der organisatorisk står bag skolen. Det ønsker vi ikke at ændre på.

For at sikre en god overgang fra skolekreds til repræsentantskab foreslår bestyrelsen samtidig, at den nuværende skolekreds udpeges som del af kommende repræsentantskab for en otteårig periode.

Med et nyt repræsentantskab forpligter bestyrelsen sig på at involvere de udpegede løbende i skolens arbejde – både på den årlige generalforsamling og i løbet af året, hvor det vil være relevant.

Forslag

Aarhus Efterskoles vedtægter ændres, så skolens bagland fremover udgøres af et repræsentantskab, hvor medlemmer udpeges for en firårig periode. Det betyder konkret en ændring af vedtægternes paragraf 2, som foreslås ændret til nedenstående:

§ 2 Repræsentantskab
Stk. 1. Skolens repræsentantskab udgøres af:

  • Op til 8 repræsentanter udpeget af bestyrelsen for Aarhus Efterskoles elevforening
  • Op til 6 repræsentanter udpeget af skolens medarbejdere
  • Op til 8 repræsentanter udpeget af efterskolens bestyrelse
  • Op til 4 forældrerepræsentanter fra hvert elevhold valgt ved skoleårets afslutning af de fremmødte forældre
  • Formanden for bestyrelsen for Aarhus Efterskoles elevforening
  • Aarhus Efterskoles bestyrelse
  • Medlemmer af repræsentantskabet kan stille forslag direkte til generalforsamlingen om optagelse af nye medlemmer, og generalforsamlingen kan godkende op til fire medlemmer pr. år.

Repræsentanter udpeges for en firårig periode. Stopper en repræsentant inden for perioden, kan der foretages ny udpegning til periodens udløb. Det er muligt at blive genudpeget.

Som medlem skal man være myndig og være bekendt med og slutte op om skolens formål og værdigrundlag.

Stk. 2. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Eventuelt afslag kan forelægges repræsentantskabsmødet både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen. Bestyrelsen kan ekskludere et repræsentantskabsmedlem, som efter bestyrelsens skøn modarbejder skolens formål og værdigrundlag.

Medlemskab giver adgang til på repræsentantskabsmødet at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3) Ansatte kan ikke optages i repræsentantskabet, og hvis et repræsentantskabsmedlem ansættes på institutionen, er medlemskabet hvilende, så længe ansættelsen varer.

Samtidig konsekvensrettes vedtægterne, så ordet “skolekreds” erstattes af “repræsentantskab” og “generalforsamling” erstattes af “repræsentantskabsmøde”. Se samtlige ændringer sammenholdt med de nuværende vedtægter her.

Det foreslås også, at den nuværende skolekreds optages som del af et kommende repræsentantskab for en otteårig periode som del af overgangen fra skolekreds til repræsentantskab.

Generalforsamling og årsfest

Årsfest 2024: Nærmest lykkelig

Generalforsamlingen afholdes som en del af den årlige årsfest for Aarhus Efterskole. En dag fuld af sang, samtale og kreativitet, i år under overskriften “Nærmest lykkelig”. Vi begynder samlet med sangtime i skolen hal kl. 10.30 og slutter af med koncert med Steffen Brandt og Anne Hjort. Undervejs er skolens elever klar med musik, forestilling, kunst, film og leg i haven.

Se det fulde program for dagen her og tilmeld dig her.